การเพ่งโทษ อันเป็นนิสัยของคนพาล

คือ การกล่าวร้ายผู้อื่น โดยปราศจากหลักฐาน ข้อเท็จจริง

การกล่าวความจริงโดยมีหลักฐาน เหตุผล ข้อเท็จจริง มิใช่การเพ่งโทษ แต่เป็นการกล่าวติเตียน

ในสิ่งที่ควรติเตียน ซึี่งพระพุทธองค์ก็ยังชมเชยอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต - ปฐมปัณณาสก์ - ๑. ภัณฑคามวรรค - ขตสูตรที่ ๑

ขตสูตรที่ ๑

[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นคนพาล ไม่เฉียบ

แหลม ไม่ใช่สัตบุรุษ ย่อมคุ้มครองตนที่ ปราศจากคุณสมบัติย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยโทษ นักปราชญ์ติเตียน และย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมาก ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน

คือ

ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว กล่าวสรรเสริญคุณของผู้ไม่ควรสรรเสริญ ๑

ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว กล่าวติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญ ๑

ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว ยังความเลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส ๑

ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้ว ยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ควรเลื่อมใส ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นคนพาล ไม่เฉียบแหลม ไม่ใช่สัตบุรุษ ย่อมคุ้มครองตนที่ปราศจากคุณสมบัตย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยโทษ นักปราชญ์ติเตียน และย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมาก


ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นบัณฑิตเฉียบแหลม เป็นสัตบุรุษ ย่อมคุ้มครองตนให้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ เป็นผู้หาโทษมิได้ ทั้งนักปราชญ์ไม่ติเตียน และย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ธรรม ๔ประการเป็นไฉน

คือ

ใคร่ครวญ สืบสวนรอบคอบแล้ว กล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ๑

ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้ว กล่าวสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ ๑

ใคร่ครวญ สืบสวนรอบคอบแล้ว ยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส ๑

ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้ว ยังความเลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ควรเลื่อมใส ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม เป็นสัตบุรุษ ย่อมคุ้มครองตนให้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ เป็นผู้หาโทษมิได้ ทั้งนักปราชญ์ไม่ติเตียน และย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ฯ


============================


"ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะ สำคัญการปฏิบัติให้ถูก


ถ้าผิดแล้วผิดไปเรื่อยๆ 


ก้าวออกจากทางหนึ่งก้าว ผิดหนึ่งก้าว

ก้าวออกไปสองก้าว ผิดสองก้าว

ก้าวออกไปสามสี่ก้าว ผิดไปเรื่อยๆ ถ้าก้าวผิดจากร่องรอยที่ถูกทางนะ 


ถ้าก้าวตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้น เรียกว่า

ถูกต้องๆ จะเข้าถึงจุดหมายล่ะ


ก้าวหนึ่งสองก้าวขยับไปจนถึงจุดที่หมายนั่นล่ะ"


หลวงตามหาบัว ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒


============================


 

พระพุทธองค์ทรงฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัทสี่ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อุบาสิกา

อัพเดทล่าสุด

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓

๑๖.๓๐ น.

เรื่องสำคัญ

บทความ จาก แวดวง อดีตศิษย์สวนฯ ที่ “จิตตื่น” จริงๆ

ระอาจารย์สงบ มนัสสันโต (ท่านสามารถฟังเทศนากัณอื่นๆได้ที่ www.sa-ngob.com)

เป็นพระรูปหนึ่งที่ หลวงตามหาบัว กล่าวชมอยู่เนื่องๆ

หากข้อมูลในหน้าเว็บยังไม่อัพเดท

ให้กด reloadติดต่อทีมงานได้ที่

info@antiwimutti.net

กัณเทศน์ ธรรมะตามสั่ง

. . . นี่ก็บอกว่าหลวงตาโทรมาหาเราว่าให้เราห้ามออกมาวิจารณ์ แล้วก็มุมกลับ เค้าบอกว่าพระป่าทั้งหมดบอกว่าให้เค้าออกมาเทศน์ (อ้างอิงประกาศสวนสันติธรรม ฉบับ ๑/๒๕๕๓) ให้ออกมาเทศน์ใหม่ เทศน์ใหม่เพราะอะไร เพราะเป็นประโยชน์ ประโยชน์ต่อสังคม สังคมได้ประโยชน์มาก กูว่านี่ธรรมะตามสั่งนะเนี่ย . . . อ่านต่อ

อีเมลล์ฉบับที่

อีเมลล์ฉบับที่

อีเมลล์ฉบับที่

เว็บไซด์เปิดโปงข้อเท็จจริง

สวนสันติธรรม

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ลักฐานพูดโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าตนบรรลุอริยะผลขั้นใดขั้นหนึ่ง คำชี้แจง ในความเป็นจริงหลวงพ่อปราโมทย์ไม่ได้กระทำเช่นนั้น เพียงแต่บางคราวได้เล่าถึงการละกิเลสของพระอริยบุคคลแต่ละชั้น ซึ่งก็เป็นไปตามพระไตรปิฎก และบางทีก็บอกเล่าถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมา . . . . . . อ่านต่อ

รวบรวมครั้งที่

แนะนำเว็บดีๆ

WWW.KAMMATHAN.COM

โกหกจริงๆ พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

กระทู้แนะนำ